svátek má Zbyněk

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyřizuje:

příslušný referát podle obsahové náplně žádosti

Legislativa:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a Nařízení vlády ČR č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Základní informace

Žádost se podává příslušnému odboru Úřadu MČ, kterého se informace věcně a místně týká.

Stížnost lze podat písemně, ústně, telefonicky, elektronicky nebo jinou technicky proveditelnou formou. Podání lze učinit:

 • Osobně na podatelnu Úřadu MČ
 • Poštou na adresu Úřadu MČ
 • Elektronicky:
  • datovou zprávou do datové schránky
  • e-mailem na e-podatelnu
  • podání je možné učinit i pomocí jiných technických prostředků (e-mailem bez zaručeného podpisu), poté ale musí být do 5 dnů potvrzeno nebo doplněno způsobem z bodu 1 a 2

Telefonicky nebo ústně - nemůže-li povinný subjekt poskytnout informaci v tu chvíli, je oprávněn si informaci vyžádat písemně.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost může podat kterákoli fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“).

Jaké jsou podmínky a postup

Žadatel podá žádost, ve které uvede:

 • identifikaci žadatele
  • fyzická osoba uvede: jméno, příjmení, datum narození, adresu pro doručování, liší-li se od adresy bydliště ;
  • právnická osoba uvede: název, sídlo, IČ a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla ;
 • specifikaci žádosti (ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být poskytnuta)

Svou žádost nemusí odůvodňovat.

Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo nepřiměřenou zátěží, je v souladu s tímto zákonem poskytnut celý tento celek.

Žadatel může v žádosti navrhnout formu, případně způsob, jichž má být použito při zpřístupnění informace. Pokud žádá o zpřístupnění informace na technickém nosiči dat, je povinen uhradit jeho cenu nebo přiložit k žádosti technicky použitelný nosič dat.

Postup pro řešení situace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Co potřebuji?

Potřebujete:

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kdo žádost podává;

Žadatel jako fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození adresu místa trvalého pobytu nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla, případně adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.

Formuláře a dokumenty

Není předepsán žádný formulář. Lze použít formulář uvedený níže.


Jak dlouho to potrvá?

Termín vyřízení:

řeší se do 15 dnů od obdržení žádosti

ve složitějších případech do 25 dnů

 • O prodloužení lhůty a okolnostech musí být žadatel před uplynutím 15denní lhůty vyrozuměn.
 • Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.
 • Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, povinný subjekt vyzve žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Pokud úřad odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.

Poplatky

Povinné subjekty jsou v souvislosti se zpřístupňováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Podle rozsahu dohledávaných informací je povinný subjekt oprávněn vybírat poplatky podle zveřejněného Sazebníku úhrad s uvedením podmínek, za nichž se úhrady vybírají, popřípadě za nichž je možno od vybírání úhrad upustit. Sazebník úhrad je uveden níže formou souboru ke stažení.

Doplňující informace:

-

Opravné prostředky

Opravné prostředky:

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout