svátek má Zbyněk

Evidence obyvatel, trvalý pobyt

Vyřizuje:

referát ohlašovna/podatelna
Veronika Hubálková, tel. 778 454 033, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace na serveru Ministerstva vnitra ČR
Občan na úřadě
Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu

Základní informace

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci;
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun;
  • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu;
  • za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.
Hlášení trvalého pobytu

Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu v MČ Praha – Řeporyje, musí v ohlašovně ÚMČ vyplnit Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který si v budově úřadu vyzvedne. Pro přihlášení k trvalému pobytu je nutný souhlas majitele objektu nebo kolaudační rozhodnutí, pokud je občan, hlásící se k trvalému pobytu majitelem objektu, nebo kupní smlouva. Správní poplatek dle zákona o správních poplatcích činí 50,- Kč za jedno přihlášení, kromě dětí mladších 15 let.
Občan obdrží Potvrzení o změně trvalého pobytu.

O vydání občanského průkazu si může občan požádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. U úřadu městské části Praha – Řeporyje bohužel není možné podat žádost o vydání občanského průkazu, ani možnost si zde občanský průkaz vyzvednout. Nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností je Úřad městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13 – Stodůlky, www.praha13.cz .

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů, nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností.

  • Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.
  • Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.
  • Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
  • Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.
  • Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo, nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit za podmínek získání všech potřebných údajů, bezúplatně, veřejným přístupem v katastru nemovitostí.
  • Od 1. 1. 2016 jsou ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně (podatelna úřadu v úředních hodinách), v jejímž správním obvodě je hlášen trvalý pobyt. Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje písemnost za doručenou. Upozornění: i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou.
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Co potřebuji?

Potřebujete:

vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je nutné použít pouze originální tiskopis – pdf scan s originálním tiskopisem?),

předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část, nebo jiný platný doklad totožnosti

v případě přihlašování dítěte jeho rodný list, případně občanský průkaz dítěte, pokud je jeho držitelem

občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství

předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní - úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu

prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou

Jak dlouho to potrvá?

Termín vyřízení:

Přihlášení k trvalému pobytu - ihned

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky - ihned

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu - správní řízení min. 30 dnů

výpis osob trvale hlášených na adrese nemovitosti - ihned

Poplatky

50,- Kč

ohlášení změny místa trvalého pobytu za každou osobu

0,- Kč

děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny

100,- Kč

podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu za každou osobu

100,- Kč

ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR za každou osobu

Doplňující informace:

-

Opravné prostředky

Opravné prostředky:

V případě, že vám ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a vy nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraníte, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout