svátek má Zbyněk

Místní poplatek z pobytu

Vyřizuje:

Referát mzdová účtárna
Iva Pacnerová, tel.: 607 091 154, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

Místní poplatek z pobytu upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č.18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace

Místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“) se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Tento nový poplatek nahrazuje místní poplatky za ubytovací kapacitu či lázeňský a rekreační pobyt. Poplatek jsou povinny odvádět nejen ubytovny a zařízení určená k přechodnému ubytování, ale např. i majitelé bytů a domů (chatek či zahrad ke stanování) pronajímaných ke krátkodobému pobytu prostřednictvím portálů jako Airbnb, Booking.com či jiných platforem.

Poplatníkem poplatku z pobytu bude fyzická osoba, která není v obci přihlášená. Předmětem poplatku z pobytu bude úplatný krátkodobý pobyt po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Sazba poplatku v roce 2022 činí 50,- Kč za osobu a každý započatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. Plátce poplatku (ubytovatel) je povinen podat správci poplatku (úřadu městské části) ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení poskytování úplatného pobytu. Po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen nahlásit správci poplatku do patnáctého dne každého následujícího měsíce počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku, počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny (viz § 3b novelizovaného zákona o místních poplatcích), celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést. Vybraný poplatek se hradí správci poplatku rovněž do 15. dne každého následujícího měsíce. Plátce poplatku z pobytu je povinen vést evidenční knihu v listinné nebo elektronické podobě.

Sazba místního poplatku činí 50,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek je splatný bez vyměření a to do 15. dne následujícího měsíce. Platbu můžete zaplatit v hotovosti na úřadě nebo převodem na účet č.: 2000694339/0800, variabilní symbol 1345.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení v souladu se zvláštními předpisy a zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití.

Poplatku nepodléhá
 • Od poplatku je osvobozena osoba
  • nevidomá; osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
  • mladší 18 let,
  • starší 65 let,
  • hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
  • pobývající na území obce
   • ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
   • v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
   • v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
   • za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
 • Osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.
Na kterém úřadě se tato situace řeší

Na úřadech městských části příslušných podle místa ubytovacího zařízení, s výjimkou hotelů * až ***** na území celé Prahy, kde řízení o poplatku vykonává hl. m. Praha. V tomto případě je třeba se obrátit na odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, kancelář č. 555 (dále jen „správci poplatku“).

Postup pro řešení situace

Ubytovatel provede registraci k poplatku přímo v místě sídla místně příslušného správce poplatku či prostřednictvím elektronického formuláře podepsaného elektronickým podpisem (viz elektronické služby na portálu praha.eu). V ohlášení uvede své jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen (obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo), místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede mimo všechny požadované údaje, i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

V případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, je nutné uvést též čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností.

Při splnění ohlašovací povinnosti bude poplatníkovi přidělen variabilní symbol pro identifikaci a platby poplatku.

Lhůty

Ubytovatel je povinen u správce poplatku splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek nebo dojde-li ke změně údajů

Co potřebuji?

Potřebujete:

kolaudační rozhodnutí o ubytovacím zařízení (kopie),

zplnomocnění k registraci (pokud jde o osobu, která nemá z výpisu Obchodního rejstříku nebo živnostenského listu oprávnění k zastupování ubytovatele)

Formuláře a dokumenty

Jak dlouho to potrvá?

Termín vyřízení:

do 30-ti kalendářních dnů

Poplatky

 

-

registrace nepodléhá správnímu poplatku

50 Kč

za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu

Doplňující informace:

Poplatek je splatný bez vyměření a to do 15. dne následujícího měsíce.

Platbu můžete zaplatit v hotovosti na úřadě nebo převodem na účet č.: 2000694339/0800, variabilní symbol 1345.

Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek může správce poplatku navýšit až na trojnásobek.

Sankce

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy.

Opravné prostředky

Opravné prostředky:

 

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout