ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

Krizové řízení

Krizové řízení

Tísňová volání

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

150

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - územní středisko záchranné služby

155

Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

158

Městská policie hl. m. Prahy

156

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy

222 022 200


Odkazy na internet


Zásady chování v krizových situacích

 • vyhlaste "POŽÁRNÍ POPLACH" zvoláním "HOŘÍ!", informujte hasičský záchranný sbor na čísle telefonu - 150 , nebo příslušnou ohlašovnu požárů
 • prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, tak zabezpečte jejich vyvedení
 • zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud !!!
 • vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky apod.) a požárem ohrožený prostor opusťte!
 • vyneste předměty, které působením požáru mohou zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost vznikajících plynů
 • z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek omezujících zásah hasičských sborů a dalších záchranných jednotek
 • nezdržujte se v těsné blízkosti požáru
 • při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu
 • do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat
 • pamatujte, že záleží na každém, jak se zachová a jak bude rozhodný
 • svým postojem je jednotlivec mnohdy schopen zabránit vyšším škodám nebo případným ztrátám na životech spoluobčanů

Je nutné zabezpečit předání informace o dopravní nehodě kterékoliv složce integrovaného záchranného systému. K tomu využijte tísňová telefonní čísla (158, 155, 150, 112) nebo informaci předejte prostřednictvím jiné osoby.

Činnost po ohlášení nehody:

 • poskytněte podle svých schopností první pomoc
 • zabraňte podle možnosti dalšímu rozšíření nehody jinými účastníky provozu
 • dle možností zabraňte úniku ropných látek
 • v případě přepravy nebezpečných látek se k havarovanému prostředku nepřibližujte
 • vyčkejte do příjezdu policie a záchranných složek

Hlášení o nehodě by mělo obsahovat tyto informace:

 • místo nehody (označení orientačních bodů místa nehody)
 • zda došlo k újmě na zdraví (pravděpodobný počet raněných, případně počet usmrcených)
 • zda je potřeba zraněné osoby vyprostit
 • zda v důsledku nehody nedochází k úniku ropných látek
 • zda je přepravní prostředek označen oranžovou tabulí nebo jinou výstražnou značkou, pokud ano, snažte se přečíst, o jakou látku jde nebo přečíst čísla v oranžové obdélníkové tabulce
 • kdo nehodu oznamuje
 • případně další podrobnosti

Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny; použití nebezpečné látky apod.)

 • nedotýkejte se podezřelého předmětu
 • otevřete dveře a okna, ale zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie
 • opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor
 • vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.)
 • dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu
 • vyčkejte na další instrukce bezpečnostních složek řídících akci
 • v případě nálezu podezřelého předmětu, např. obálky, balíčku, oznamte tuto skutečnost na Policii ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR

Teroristická akce (za použití střelných zbraní apod.)

 • pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo
 • pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken
 • ukryjte se za vhodným kusem nábytku
 • striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami
 • vyvarujte se použití pevných telefonních linek
 • zachovejte klid a rozvahu
 • důsledně dodržujte osobní hygienu
 • v případě onemocnění nebo podezření na infekční onemocnění vyhledejte pomoc u orgánů zdravotnické, hygienické nebo veterinární služby

Evakuace je jedním z opatření, které bude vydáno vždy, pokud nebude zajištěna ochrana osob v místech jejich pobytu jiným způsobem. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost.

Evakuaci vyhlašují:

 • v místě zásahu vedoucí záchranné složky IZS, jednotlivé organizace
 • orgány obce

Po vyhlášení evakuace:

 • zachovejte klid a rozvahu
 • přesvědčte se, zda i vaši sousedé o evakuaci vědí
 • připravte si nejnutnější věci, tzv. evakuační zavazadlo
 • podle časových možností zabezpečte zvířectvo, majetek a sledujte další pokyny, informace ve sdělovacích prostředcích apod.
 • uhaste otevřený oheň v kamnech, krbech apod.
 • před opuštěním objektu uzavřete hlavní přívod vody, plynu a vypněte elektrický proud
 • opusťte s připravenými věcmi místo pobytu
 • svým přístupem buďte nápomocni k hladkému průběhu evakuace
 • dodržte pokyny orgánů obce, městské policie a složek IZS
 • zabraňte panice

Evakuační zavazadlo obsahuje:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
 • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi
 • toaletní a hygienické potřeby
 • léky, svítilnu
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
 • kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

Důležité upozornění:
Primátor je za stavu nebezpečí (vyhlášen krizový stav) oprávněn nařídit mimo jiné i hlášení přechodné změny pobytu osob.

Pokyny pro občany v případě evakuace:

 • v případě samovolné evakuace (k příbuzným, známým apod.) jsou občané povinni změnu svého trvalého bydliště co nejrychleji nahlásit (telefonicky nebo písemně) na Úřad městské čáti Praha - Řeporyje, Nad Náměstím 84, Praha 5, krizový štáb – tel. 251625912. Dále mohou použít formulář (viz příloha), který po vyplnění umístí na viditelné místo svého obydlí. Tím dáte najevo, že jste v bezpečí. Ulehčíte práci záchranným jednotkám.
 • v případě organizované evakuace obyvatel budou evakuované osoby soustředěné do evakuačních míst (tělocvičny, školy, ubytovny apod.) na nezbytně nutnou dobu, kde bude jejich evidence zajištěna a potom povinnost hlásit změnu trvalého pobytu pro ně neplatí

Kdo je pověřen krizovým řízením a co vykonává


Systém varování

Prvotním varovacím prostředkem je siréna.

Od l. listopadu 2001 zavedlo MV ČR na území České republiky jeden varovný signál, kterým je "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény pro dobu 140 sekund. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.

Dosud vyhlašovaný signál "POŽÁRNÍ POPLACH" zůstává v platnosti a slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty a není varovným signálem!!!

"AKUSTICKÁ ZKOUŠKA SIRÉN" je pravidelně prováděna každou první středu v měsíci v časovém úseku 12,00 až 12,15 hod. a je vyhlašována trvalým tónem, který trvá 140 sekund.

"TECHNICKÁ ZKOUŠKA SIRÉNY" se používá při opravách sirén a tón je krátký v délce 2,5 sekundy.


Dokumenty

×
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout