svátek má Zbyněk

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Vyřizuje:

Referát mzdová účtárna
Iva Pacnerová, tel.: 607 091 154, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“) se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Kdo poplatek hradí/kdo je oprávněn v této věci jednat

Poplatek hradí fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem (dále jen „poplatník“). Ve věci jedná poplatník, případně jeho zástupce na základě plné moci.

Na kterém úřadě se tato situace řeší

Řízení o poplatku vykonávají příslušné úřady městských částí, v jejichž území leží veřejné prostranství. Jde-li o veřejné prostranství, které je dálnicí, silnicí, místní komunikací a veřejné přístupnou účelovou komunikací a kde působnost silničního správního úřadu vykonává Magistrát hlavního města Prahy, vykonává řízení o poplatku odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, Praha 1, Jungmannova 35/29 (tel. 2 36002004) – dále jen „správci poplatku“.

Postup pro řešení situace

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost přímo v sídle místně příslušného správce poplatku, prostřednictvím poštovních služeb či prostřednictvím elektronického formuláře podepsaného elektronickým podpisem (viz elektronické služby na portálu praha.eu). Při plnění své ohlašovací povinnosti uvede své jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen (obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo), místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnických osob též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede mimo všechny požadované údaje, které má uvádět v ohlášení, i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

V případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, je nutné uvést též čísla všech svých účtu u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností poplatníka.

Poplatník současně uvede údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, a to rozsah (v m2), dobu (tj. první a poslední den) a způsob užívání veřejného prostranství. Formulář k ohlášení užívání veřejného prostranství, který v případě, že řízení o poplatku vykonává Magistrát hl. m. Prahy, obdrží poplatník jako přílohu vydaného Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace.

Lhůty

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost správci poplatku nejméně 7 dní před započetím užívání veřejného prostranství. V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem. V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Ohlášení se podává i v případě, kdy je užívání veřejného prostranství od poplatku osvobozeno.

Co potřebuji?

Potřebujete:

Zplnomocnění k přihlášení užívání veřejného prostranství (pokud jde o osobu, která nemá z výpisu Obchodního rejstříku oprávnění k zastupování uživatele).

Formuláře a dokumenty

Jak dlouho to potrvá?

Termín vyřízení:

-

Poplatky

Sazby poplatku za každý započatý m2 a každý i započatý den:

10Kč

za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materálu

3Kč

za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materálů atd.

100Kč

za umístění reklamních zařízení

100Kč

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných) mimo tržiště

10Kč

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných) na tržišti

50Kč

za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí

10Kč

za umístění zařízení cirkusů

5Kč

za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb

10Kč

pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

10Kč

za umístění skládek

4Kč

pro kulturní akce

2Kč

pro sportovní akce

10Kč

za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla

10Kč

za provádění výkopových prací

10Kč

za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb

10Kč

pro reklamní akce

Podle sazby poplatků uvedené výše se poplatek vybere pouze v případě, že příloha k této vyhlášce nestanoví pro území jednotlivých městských částí jinak.

Doplňující informace:

Sazba poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství.

Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a další splátky vždy ke každému třináctému dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky.

V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

Včas nebo v plné výši nezaplacený poplatek může správce poplatku navýšit až na trojnásobek.

Sankce

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy.

Opravné prostředky

Opravné prostředky:

 

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout