ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob jak získat příslušné informace, místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Podat žádost či stížnost, oznámení a další podání, předložit návrh, podnět či jiné dožádání je možné prostřednictvím podatelny, elektronické podatelny, datové schránky Úřadu městské části Praha-Řeporyje (dále jen „podání“).
Podání je podle obsahu následně předáno k vyřízení věcně příslušnému zaměstnanci Úřadu městské části Praha - Řeporyje, který vydá případné rozhodnutí. Rozhodnutí je odesíláno v souladu s platnými právními předpisy.

Podání určené samosprávným orgánům (zastupitelstvo, výbory zastupitelstva, rada, komise rady) je předáno těmto orgánům.

Při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání je postupováno v souladu s platnými předpisy, které se liší dle obsahu podaných žádostí, návrhů a jiných dožádání. V závislosti na platném předpisu, podle kterého jsou žádosti, návrhy a jiná dožádání vyřizována, mohou být různé i lhůty pro vyřízení.

Anonymní stížnosti a oznámení se na základě příkazu starosty Městské části Praha - Řeporyje nevyřizují.


Podatelna ÚMČ Praha - Řeporyje je níže uvedená adresa podatelny, na které je zaručeno převzetí a další zpracování adresované pošty:

Nad Náměstím 84
155 00 Praha 5 - Řeporyje

Výše uvedená adresa podatelny je adresou pro doručování dokumentů v analogové (listinné) podobě.

Pravidla pro podání analogových (listinných) dokumentů:

 1. Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.
 2. V případě, že je doručený dokument neúplný nebo nečitelný či poškozený a lze určit jeho odesílatele a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí jej podatelna o zjištěné vadě a vyzve k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván. Není-li podatelna schopna určit odesílatele dokumentu, který má výše uvedené vady, dále jej nezpracovává.
 3. O doručení analogového dokumentu je na výslovnou žádost uplatněnou při osobním podání podatelně vystaveno potvrzení převzetí podání na zvláštním tiskopise.

Sídlo elektronické podatelny:

Podatelna Úřadu MČ Praha - Řeporyje
Nad Náměstím 84
155 00 Praha 5

Adresa elektronické podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Maximální velikost datové zprávy:

10MB


Seznam kvalifikovaných certifikátů Městské části Praha - Řeporyje pro zajištění provozu elektronické podatelny:

Vydavatel:

První certifikační autorita, a.s.

Certifikát:

elektronická podatelna

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Platnost:

Každoročně obnovována


Elektronická podatelna byla zřízena v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

Před odesláním zprávy z orgánu veřejné moci prochází datová zpráva kontrolou výskytu škodlivého viru.

Elektronická podatelna je adresa elektronické pošty určená pro příjem podání učiněných v elektronické podobě.

Elektronický podpis podání, pokud je podání elektronicky podepsáno, musí být založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Datová zpráva obsahuje kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.

Podání bude předáno příslušnému zaměstnanci.


Formáty datových zpráv:

*.pdf, *. PDF/A, *.xml, *.fo/zfo, *.html/htm, *.odt, *.ods, *.odp, *.txt, *.rtf, *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.ppt/pptx, *.jpg/jpeg/jfif, *.png, *.tif/tiff, *.gif, *.mpeg1/mpeg2, *.wav, *.mp2/mp3, *.isdoc/isdocx

Přílohy s jinými příponami než je uvedeno, jsou odmítnuté epodatelnou a vyřazené z dalšího zpracování. Odesílatel je o tomto kroku informován prostřednictvím automaticky generované notifikace.
Na zprávy obsahující propagační materiály a cenové nabídky nebude elektronická podatelna reagovat.


Kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích:

zaměstnanec podatelny:

Borovičková Vlasta

Městská část Praha - Řeporyje neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově úřadu.


Seznam jmen oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán certifikát pro komunikaci v rámci elektronické podatelny určené k přijímání a zasílání datových zpráv na adrese elektronické podatelny. Certifikát vydán pro Městskou část Praha-Řeporyje,

obsluhu elektronické podatelny zajišťuje

Vlasta Borovičková

Způsob vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny: telefonicky na čísle 251 625 794


Potvrzení příjmu podání:

Doručení datové zprávy potvrzuje odesilateli systém automaticky, pokud je z přijaté datové zprávy možné zjistit elektronickou adresu.

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

Text zprávy:

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
**************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „${SUBJECT}“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy.

Děkujeme za pochopení.
e-podatelna


Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: stažení Adobe Acrobat Reader .


Postup v případě nepřijetí podání:

Pokud datová zpráva není elektronické podatelně dostupná, oznámí systém automaticky na adresu elektronické pošty odesilatele, že zpráva nebyla přijata.

Text zprávy:

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
**************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „${SUBJECT}“, kterou jste ${SENT_TIME} zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny zamítnuta a vyřazena ze zpracování. Důvod(y) zamítnutí:
${REASON}.

Děkujeme za pochopení.
e-podatelna


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MČ Praha - Řeporyje činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem/uznávaným elektronickým podpisem.
 • Podání se provádí prostřednictvím webového formuláře - Žádost o poskytnutí informace.
 • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem/uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb/kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.
 • Datové zprávy zaslané orgánu veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem/uznávaným elektronickým podpisem. Jedná se např. o běžnou e-mailovou komunikaci mezi zaměstnanci orgánu veřejné moci a občany.

Datová schránka (z.č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů) je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, tedy slouží k doručování dokumentů prostřednictvím datové zprávy.

Datová schránka MČ Praha - Řeporyje:

Typ DS:

orgán veřejné moci

Název:

Městská část Praha - Řeporyje

ID DS:

zb9bzi9

Maximální velikost datové zprávy:

10 MB


Podporované formáty:

*.pdf, *. PDF/A, *.xml, *.fo/zfo, *.html/htm, *.odt, *.ods, *.odp, *.txt, *.rtf, *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.ppt/pptx, *.jpg/jpeg/jfif, *.png, *.tif/tiff, *.gif, *.mpeg1/mpeg2, *.wav, *.mp2/mp3, *.isdoc/isdocx

Potvrzení příjmu podání

doručení datové zprávy potvrzuje systém ISDS automaticky dle způsobu doručení. Text zprávy např. při doručení přihlášením do datové schránky:

„Vypravení do DS bylo doručeno s výsledkem DZ DORUCENO PRIHL,“

a dále je uvedeno datum a časový údaj.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu systémem ISDS automaticky zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Pravidla pro podání dokumentů v digitální podobě (tzv. elektronická podání doručená prostřednictvím e-podatelny a ISDS)
 1. Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.
 2. Pokud je součástí jednoho elektronického podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.
 3. Podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě, včetně datové zprávy, v níž je obsažený, úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů Úřadem městské části Praha-Řeporyje povolen (viz výše). V případě zjištění výše uvedené vady dokumentu vyzve podatelna odesilatele k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván.
 4. Na adresu elektronické pošty odesílatele odešle e-podatelna zprávu o potvrzení doručení dokumentu - viz Potvrzení příjmu podání výše.
 5. Potvrzení o doručení, příjmu a zaevidování elektronického podání není potvrzením o řádnosti doručení podání například ve smyslu správního řízení. Odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání dle jiného právního předpisu.

×
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout