svátek má Zbyněk

Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává.

Náležitostí každého rozhodnutí povinného subjektu je poučení účastníků (ustanovení § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), které obsahuje informace, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává. Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena.

Opravné prostředky dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řá­d , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):­­

 1. řádné:
  1. odvolání příjemce rozhodnutí proti rozhodnutí – podává se písemně nebo ústně do protokolu u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno v obecné lhůtě 30 dnů, není-li v zákoně stanoveno jinak (ustanovení § 109)
  2. stížnost poplatníka proti postupu plátce daně – podání u správce daně, v jehož obvodu má plátce daně sídlo nebo bydliště, a to do 60 dnů, kdy poplatník obdržel sdělení plátce daně (ustanovení § 237)
  3. námitka daňového subjektu proti jakémukoli úkonu správce daně v souvislosti s řízením vymáhacím a zajišťovacím musí být podána písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy se o úkonu dozvěděl, a to u správce daně, který úkon provedl (ustanovení § 159 zákona)
  4. vrácení platby tomu,kdo jí za daňový subjekt uhradil, není přípustné. Správce daně vrátí pouze platbu,která byla provedena zřejmým omylem, a to na žádost poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele poštovních služeb učiněnou nejpozději v den, kdy platba daně byla připsána na účet správce daně;je-li žádost uplatněna později,lze tuto platbu vrátit pouze tehdy,vznikl-li touto platbou vratitelný přeplatek, který nebyl do dne vyřízení žádosti vrácen daňovému subjektu, ani použít na úhradu jiného nedoplatku,a to pouze do výše tohoto přeplatku,i když je nižší než 100,- Kč (ustanovení § 165, odst. 1,2)
 2. mimořádné:
  1. obnova řízení – žádost o obnovu řízení se podává u správce daně, který ve věci rozhodl v prvním stupni, musí být podána do šesti měsíců ode dne, kdy se žadatel prokazatelně dozvěděl o důvodech obnovy řízení, nejpozději však před uplynutím lhůty, ve které zaniká právo daň vyměřit nebo doměřit nejpozději do 3 let (ustanovení § 117 zákona)
  2. prominutí daně – podání se činí u správce daně (ustanovení § 259 zákona)
  3. přezkoumávání daňových rozhodnutí – žádost podává daňový subjekt u orgánu, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno (ustanovení § 108 zákona) ve lhůtě 30 dnů až 3 roky viz § 109 a 117 zákona
  4. opravy zřejmých nesprávností – správce daně opraví zřejmé chyby v psaní, počtech a jiné zřejmé nesprávnosti ve vyhotovení rozhodnutí opravným rozhodnutím. Opravu zřejmých nesprávností v rozhodnutích o stanovení daně lze provést, jen pokud neuplynula lhůta pro stanovení daně. Jde-li o rozhodnutí vydané při placení daně, skončí tato lhůta uplynutím lhůty pro placení daně. U ostatních rozhodnutí se lhůta posuzuje podle daňové povinnosti, se kterou opravované rozhodnutí souvisí.(ustanovení § 104 zákona odst. 1,2,)

Opravný prostředek se podává písemnou formou příslušnému odboru Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím zaměstnance Úřadu MČ Praha - Řeporyje, který rozhodnutí vydal.

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout