ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, kategorii osobních údajů, příjemců a doby uchování.

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městská část Praha - Řeporyje, Úřad MČ informace týkající se účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uchování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odděleními úřadu městské části Praha - Řeporyje.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Osobní údaje zpracovávané na MČ Praha - Řeporyje:

PRACOVNĚ-PRÁVNÍ A MZDOVÉ ZÁLEŽITOSTI ZAMĚSTNANCŮ
 • Účel zpracování: zák. 262/2006 Sb., 131/2000 Sb., 312/2002 Sb, 451/1991 Sb., 89/1995 Sb., 582/1991 Sb., 48/1997 Sb., 586/1992 Sb. vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje, údaje o jiné osobě
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci
 • Kategorie příjemců údajů: PSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, MHPM, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař, ČSÚ
 • Doba uchování: pers.: po dobu trvání prac. poměru a 50 let po jeho skončení, mzdy: po dobu trvání prac. poměru a 45 let po jeho ukončení (dle spisového a skartačního řádu)
AGENDA A ODMĚŇOVÁNÍ UVOLNĚNÝCH A NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ A ČLENŮ VÝBORŮ A KOMISÍ
 • Účel zpracování: Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva MČ a členů výborů a komisí zák. 262/2006 Sb., 131/2000 Sb., 582/1991 Sb., 48/1997 Sb., 586/1992 Sb., 435/2004 Sb. vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje, údaje o jiné osobě
 • Kategorie subjektu údajů: uvolnění a neuvolnění členové ZMČ
 • Kategorie příjemců údajů: PSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, MHPM, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař,
 • Doba uchování: po dobu výkonu funkce a 50 let po skončení (dle spisového a skartačního řádu)
AGENDA DPP A DPČ A ODMĚNY ČLENŮM OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ
 • Účel zpracování: evidence a zpracování výplat fyzických osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti a odměny členům okrskových volebních komisí v souladu se zák. 262/2006 Sb., 131/2000 Sb., 312/2002 Sb, 582/1991 Sb., 48/1997 Sb., 586/1992 Sb., 435/2004 Sb. vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby zaměstnané na DPP a DPČ
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů MČ Praha - Řeporyje, zdravotní pojišťovny, PSSZ
 • Doba uchování: po dobu trvání dohody a následně podle Spisového a skartačního řádu
EVIDENCE UVOLNĚNÝCH A NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ
 • Účel zpracování: Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva MČ zák. 131/2000 Sb., 582/1991 Sb., 586/1992 Sb. vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: uvolnění a neuvolnění členové ZMČ
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: po dobu výkonu funkce a dle spisového a skartačního řádu
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
 • Účel zpracování: vzdělávání zaměstnanců (úředníků dle zák. 262/2006 Sb., 312/2002 Sb. vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: úředníci ÚMČ Praha - Řeporyje
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů – MČ Praha - Řeporyje, vzdělávací instituce akreditované u MV ČR
 • Doba uchování: 10 let po ukončení vzdělávací akce (dle spisového a skartačního řádu)
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ PRO OBSAZENÍ VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST NA MČ
 • Účel zpracování: výběrová řízení dle zák. 262/2006 Sb., 312/2002 Sb. a 451/1991 Sb. vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci výběrových řízení
 • Kategorie příjemců údajů: členové výběrových komisí
 • Doba uchování: po dobu trvání a vyhodnocení výběrového řízení (dle spisového a skartačního řádu)
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD
 • Účel zpracování: poskytování cestovních náhrad podle 262/2006 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, zastupitelé
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů – MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
VYMĚŘENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
 • Účel zpracování: vyměření místních poplatků dle zák. 565/1990 Sb. v platném znění včetně jejich příslušenství, exekuce podle zák. č. 337/1992 Sb v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci, dlužníci a jejich zástupci plátce mzdy
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, orgány kontroly a dozoru, příslušné orgány VS, odvolací orgány
 • Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, nadřízený správní orgán, ostatní orgány moci výkonné v rámci svých kompetencí, soud
 • Doba uchování: 15 let dle spisového a skartačního řádu
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 123/1998 SB.
 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, nadřízený správní orgán, ostatní orgány moci výkonné v rámci svých kompetencí, soud
 • Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu
VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PODNĚTŮ
 • Účel zpracování: vyřizování stížností a podnětů podle zák. č. 500/2004 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, další údaje zpracovávané v souladu s platnou právní úpravou v rámci jednotlivých agend
 • Kategorie subjektu údajů: stěžovatel, osoby napadené stížností a podnětem, či osoby dotčené žádostí
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, nadřízený správní orgán
 • Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
AGENDA STŘETU ZÁJMŮ
 • Účel zpracování: agenda střetu zájmů – vedení registru oznámení dle zák. 159/2006 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: dle formuláře čestného prohlášení uvedené ve vyhl. č. 578/2006 Sb.
 • Kategorie subjektu údajů: veřejní funkcionáři podle zák. č. 159/2006 Sb.
 • Kategorie příjemců údajů: správce (tajemník ÚMČ), nadřízený správní orgán
 • Doba uchování: 5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře dle spisového a skartačního řádu
VEDENÍ SPISOVÉ SLUŽBY
 • Účel zpracování: vedení spisové služby podle zák. č. 499/2004 Sb. ve vztahu ke všem agendám
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, dle příslušných právních předpisů
 • Kategorie subjektu údajů: podatelé a adresáti, účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, příp. jiné orgány VS, pokud jsou kompetentní k vyřízení, nadřízené a kontrolní orgány ev. soudy
 • Doba uchování: trvale
VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Z CZECH POINT
 • Účel zpracování: vydávání ověřených výstupů z informačních systému veřejné správy v souladu se zákonem 365/2000 Sb. o inf. systémech VS v platném znění (Czech Point)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje dle předtisku žádosti, popisné údaje dle předtisku žádosti,
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé (fyzické osoby, právnické osoby, zaměstnanci, org. složky státu)
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: 5 a 6 let (dle spisového a skartačního řádu)
VIDIMACE LISTIN A LEGALIZACE PODPISŮ
 • Účel zpracování: vidimace (ověřovány shody opisů nebo kopií listin) a legalizace podpisů na listinách podle zákona č. 21/2006 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé (fyzické osoby, právnické osoby, zaměstnanci, org. složky státu)
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: 5 let (dle spisového a skartačního řádu)
ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AGENDY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁK. Č. 183/2006 SB.
 • Účel zpracování: zajištění výkonu agendy vyplývající ze zák. č. 183/2006 Sb v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje,
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby, účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: správce os. údajů - MČ Praha - Řeporyje, ost. orgány moci výkonné v rámci svých kompetencí, soud
 • Doba uchování: 10 let (dle spisového a skartačního řádu)
ZAJIŠTĚNÍ JEDNÁNÍ VÝBORŮ ZMČ A KOMISÍ STAROSTY
 • Účel zpracování: zajištění jednání výborů ZMČ a komisí starostky v souladu ze zák. č. 131/2000 Sb. v platném znění a jednacím řádem
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje,
 • Kategorie subjektu údajů: členové výborů a komisí, občané MČ
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: zápisy z jednání trvale, podkladové materiály 5 let po jednání výboru či komise (dle spisového a skartačního řádu)
EVIDENCE OBYVATEL (OHLAŠOVNA TRVALÉHO POBYTU)
 • Účel zpracování: ohlašovna trvalého pobytu podle zák. č. 133/2000 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby s trvalým pobytem na území MČ Praha - Řeporyje
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, MČ Praha 13
 • Doba uchování: přihlašovací lístek dle spisového a skartačního řádu
ZTRÁTY A NÁLEZY
 • Účel zpracování: ztráty a nálezy v souladu s ust. zák. 89/2012 Sb. OZ v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: nálezce, majitel
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
ZAJIŠTĚNÍ VOLEB – PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VOL. KOMISÍ
 • Účel zpracování: zajištění voleb – personální zajištění volebních komisí podle zák. č. 247/1995 Sb., zák. č. 491/2001 Sb., zák. č. 222/2012 Sb. a 275/2012 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: 45 let po provedení voleb (dle spisového a skartačního řádu)
ZAJIŠTĚNÍ VOLEB – PŘÍPRAVA VOLEB ČI REFERENDA
 • Účel zpracování: zajištění voleb – voličské seznamy a průkazy podle zák. č. 247/1995 Sb., zák. č. 491/2001 Sb., zák. č. 222/2012 Sb. a 275/2012 Sb. a 22/2004 Sb. vše v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané MČ starší 18 let a žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: 5 let po provedení voleb či referenda (dle spisového a skartačního řádu)
PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ
 • Účel zpracování: projednávání přestupků podle zák. č. 200/1990 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, MHMP, soudy, Policie ČR, státní zastupitelství příp. jiné subjekty, pokud prokáží odůvodněnost svého požadavku stanovenou zvláštním předpisem, a to v rozsahu tímto zvláštním předpisem
 • Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
EVIDENCE SOUDNÍCH ŘÍZENÍ
 • Účel zpracování: evidence soudních řízení za účelem uplatnění práv z náhrady škody, vymáhání pohledávek, nákladů řízení aj dle zák. 131/2000 Sb v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, dodavatelé, osoby, které způsobily škodu, žalobci
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, soudy
 • Doba uchování: 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
DISPOZICE S NEMOVITÝM MAJETKEM
 • Účel zpracování: dispozice s nemovitým majetkem v souladu se zák. č. 131/2000 Sb. v platném znění a Vyhl. HMP 55/2000 v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: klienti, smluvní strany (kupující, prodávající, dárci, obdarovaní, pronajímatelé, nájemci, půjčitelé, vypůjčitelé, pachtýři, propachtovatelé, příkazníci, zprostředkovatelé, komisionáři, zápůjčitelé, výprositelé aj.)
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, MHMP, katastrální úřady
 • Doba uchování: 5-10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PRÁVA A POVINNOSTI
 • Účel zpracování: uplatňování práv a povinností MČ jako zadavatele veřejné zakázky dle zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění a zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, výběr nejvhodnější nabídky, schválení uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zák. č. 137/2006 Sb.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, jiné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: dodavatelé, zájemci nebo uchazeči o veřejnou zakázku
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, členové výběrových komisí, subjekty VS-za základě zvláštního zákona a subjekty, které prokáží právní zájem-uchazeči o veřejnou zakázku, soudy
 • Doba uchování: 5 let po ukončení (dle spisového a skartačního řádu)
EVIDENCE SMLUV A JEDNÁNÍ O SMLUVNÍCH VZTAHU
 • Účel zpracování: evidence smluv, podklady pro smluvní vztahy
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: smluvní strany
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
VEDENÍ SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ PŘI VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY
 • Účel zpracování: vedení správních řízení dle zák. č. 185/2001 Sb., 86/2002 Sb., 114/1992 Sb., 123/1998 Sb., 13/1997 Sb., 133/2000 Sb. vše v platném znění a v rozsahu dle zák. 131/2000 Sb.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, ostatní účastníci řízení, zástupci účastníků řízení, ostatní orgány moci výkonné v rámci svých kompetencí, soud, MHMP
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
MÍSTNÍ POPLATKY
 • Účel zpracování: evidence místních daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci místních daní a poplatků
 • Kategorie příjemců údajů: správce os. údajů MČ Praha - Řeporyje
 • Doba uchování: 20 let dle spisového a skartačního řádu
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELE ZŠ A MŠ
 • Účel zpracování: realizace konkurzních řízení dle zák. 561/2004 Sb. v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci konkurzních řízení
 • Kategorie příjemců údajů: správce osobních údajů - MČ Praha - Řeporyje, MHMP
 • Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu