Krizové řízení

Kdo je pověřen krizovým řízením a co vykonává

Systém varování

Prvotním varovacím prostředkem je siréna.

Od l. listopadu 2001 zavedlo MV ČR na území České republiky jeden varovný signál, kterým je "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény pro dobu 140 sekund. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.

Dosud vyhlašovaný signál "POŽÁRNÍ POPLACH" zůstává v platnosti a slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty a není varovným signálem!!!

"AKUSTICKÁ ZKOUŠKA SIRÉN" je pravidelně prováděna každou první středu v měsíci v časovém úseku 12,00 až 12,15 hod. a je vyhlašována trvalým tónem, který trvá 140 sekund.

"TECHNICKÁ ZKOUŠKA SIRÉNY" se používá při opravách sirén a tón je krátký v délce 2,5 sekundy.

Zásady chování v krizových situacích

Zásady chování při požáru
 • vyhlaste "POŽÁRNÍ POPLACH" zvoláním "HOŘÍ!", informujte hasičský záchranný sbor na čísle telefonu - 150 , nebo příslušnou ohlašovnu požárů
 • prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, tak zabezpečte jejich vyvedení
 • zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud !!!
 • vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky apod.) a požárem ohrožený prostor opusťte!
 • vyneste předměty, které působením požáru mohou zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost vznikajících plynů
 • z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek omezujících zásah hasičských sborů a dalších záchranných jednotek
 • nezdržujte se v těsné blízkosti požáru
 • při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu
 • do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat
 • pamatujte, že záleží na každém, jak se zachová a jak bude rozhodný
 • svým postojem je jednotlivec mnohdy schopen zabránit vyšším škodám nebo případným ztrátám na životech spoluobčanů

Dokumenty

Tísňová volání

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

150

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - územní středisko záchranné služby

155

Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

158

Městská policie hl. m. Prahy

156

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy

222 022 200