Povodňová komise

Komise rady městské části Praha - Řeporyje

Provádí povodňové prohlídky (nejméně jednou ročně, zpravidla zjara; zjišťuje, zda se na vodních tocích, objektech, vodních dílech a v záplavovém území nevyskytují závady, které by mohly zvýšit riziko povodně; zjištěný stav a způsob nápravy zapíše do povodňové knihy)

Zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na záchranné práce

V případě vyhlášení stupňů povodňové aktivity (SPA) jsou příslušné organizace povinny uvolnit požadované členy Povodňové komise i čety na dobu nutnou k zabezpečení potřebných činností

Prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů

Zabezpečuje hlásnou povodňovou službu v městské části

Informuje povodňové orgány sousedních obcí a Magistrát hl. m. Prahy

Vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity (SPA)

Zabezpečuje evakuaci, ubytování, stravování a návrat evakuovaných obyvatel

Zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotní péči

Provádí prohlídky po povodni a zjišťuje rozsah a výši povodňových škod

Vede záznamy v povodňové knize

Podává zprávu o povodni vodoprávnímu orgánu a Povodňové komisi Městské části Praha 13


Složení Povodňové komise

Předseda

Pavel Novotný

Místopředseda

David Roznětinský

Členové

Jiří Svoboda, velitel SDH

Tajemník komise

Lenka Bártová