ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů

Vyřizuje:

Referát mzdová účtárna
Iva Pacnerová, tel.: 607 091 154, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 19/20019 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů

Základní informace

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, a to obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla. Poplatníkem je držitel psa, kterým může být nejen osoba, která psa vlastní, ale i osoba jiná, která se o psa stará a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Přihlášení se provádí osobně na níže uvedené adrese správce poplatku, protože je nutné předat poplatníkovi evidenční známku pro psa. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, který poplatku nepodléhá.

Poplatek se platí od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé i započaté měsíce do konce roku kalendářního jedna dvanáctina sazby poplatku Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, platí se za celý měsíc, ve kterém k této skutečnosti došlo.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Držitel psa

 • fyzická osoba
 • právnická osoba
 • případně pověřená osoba za žadatele
  držitelem psa může být i osoba, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila

Co potřebuji?

Potřebujete:

občanský průkaz

v případě nároku na sníženou sazbu doklad prokazující tuto skutečnost

 • o poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu
  • doklad o přiznání starobního důchodu
  • případně čestné prohlášení
 • držitel psa převzatého z útulku
  • doklad o převzetí psa z útulku
 • držitelé, kteří chovají psa v rodinném domě
  • čestné prohlášení
 • držitel psa, který je přihlášen do evidence chovatelů psů na území hl. m. Prahy
  • Registrační karta chovatele psa

Pověřená osoba za držitele psa:

 • doklady prokazující případný nárok na sníženou sazbu poplatku
 • kopie občanského průkazu držitele psa
 • občanský průkaz pověřené osoby
 • neověřená plná moc

Držitel psa (právnická osoba):

 • doklady prokazující případný nárok na sníženou sazbu poplatku
 • občanský průkaz osoby jednající jménem právnické osoby
 • originál nebo ověřená kopie živnostenského oprávnění, zřizovací listina nebo výpis z obchodního rejstříku

Jak dlouho to potrvá?

Termín vyřízení:

-

Poplatky

ZÁKLADNÍ SAZBA

1.500 Kč

jeden pes

2.250 Kč

každý další

SNÍŽENÉ SAZBY

poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatel sirotčího důchodu

200 Kč

jeden pes

300 Kč

každý další

držitel psa v rodinném domě

300 Kč

jeden pes

600 Kč

každý další

držitel psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu

600 Kč

jeden pes

900 Kč

každý další

držitel psa převzatého z útulku na území hl. m. Prahy

-

je osvobozen od placení místního poplatku za psa po dobu 2 let od převzetí psa ze zařízení

držitel psa, který přihlásil psa do evidence chovatelů psů a označí psa mikročipem

Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu s touto vyhláškou. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil. 
výše poplatku je stanovena vyhláškou č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy

Doplňující informace:

Splatnost poplatku

 • nečiní-li vyměřená částka více jak 600 Kč - nejpozději do 31. března každého roku
 • činí-li vyměřená částka více jak 600 Kč - ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31.března a 31.srpna každého roku

Opravné prostředky

Opravné prostředky: