Praha - Řeporyje
Hlavní menu
Úřední deska
Informace o úřadu
Organizační řád
Řeporyje
Časopis Řeporyjské Echo
Místní knihovna Řeporyje
Vítání občánků
Životní jubilea
Zastupitelstvo
Krizové řízení
Digitální mapy
Fondy Evropské unie
Dotační programy MČ
Veřejné zakázky
Kontakty
Úřední hodiny
 
­

Firmy a služby v Praze

 

Opravné prostředky
 

Náležitostí každého rozhodnutí povinného subjektu je poučení účastníků (ustanovení § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), které obsahuje informace, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává. Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena.


Opravné prostředky dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řá­d , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):­­


1) řádné:
­
  • odvolání příjemce rozhodnutí proti rozhodnutí – podává se písemně nebo ústně do protokolu u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno v obecné lhůtě 30 dnů, není-li v zákoně stanoveno jinak (ustanovení § 109)
  • stížnost poplatníka proti postupu plátce daně – podání u správce daně, v jehož obvodu má plátce daně sídlo nebo bydliště, a to do 60 dnů, kdy poplatník obdržel sdělení plátce daně (ustanovení § 237)
  • námitka daňového subjektu proti jakémukoli úkonu správce daně v souvislosti s řízením vymáhacím a zajišťovacím musí být podána písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy se o úkonu dozvěděl, a to u správce daně, který úkon provedl (ustanovení § 159 zákona)
  • vrácení platby tomu,kdo jí za daňový subjekt uhradil, není přípustné. Správce daně vrátí pouze platbu,která byla provedena zřejmým omylem, a to na žádost poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele poštovních služeb učiněnou nejpozději v den, kdy platba daně byla připsána na účet správce daně;je-li žádost uplatněna později,lze tuto platbu vrátit pouze tehdy,vznikl-li touto platbou vratitelný přeplatek, který nebyl do dne vyřízení žádosti vrácen daňovému subjektu, ani použít na úhradu jiného nedoplatku,a to pouze do výše tohoto přeplatku,i když je nižší než 100,- Kč (ustanovení § 165, odst. 1,2)
2) mimořádné:
­
  • obnova řízení – žádost o obnovu řízení se podává u správce daně, který ve věci rozhodl v prvním stupni, musí být podána do šesti měsíců ode dne, kdy se žadatel prokazatelně dozvěděl o důvodech obnovy řízení, nejpozději však před uplynutím lhůty, ve které zaniká právo daň vyměřit nebo doměřit nejpozději do 3 let (ustanovení § 117 zákona)
  • prominutí daně – podání se činí u správce daně (ustanovení § 259 zákona)
  • přezkoumávání daňových rozhodnutí – žádost podává daňový subjekt u orgánu, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno (ustanovení § 108 zákona) ve lhůtě 30 dnů až 3 roky viz § 109 a 117 zákona.
  • opravy zřejmých nesprávností – správce daně opraví zřejmé chyby v psaní, počtech a jiné zřejmé nesprávnosti ve vyhotovení rozhodnutí opravným rozhodnutím. Opravu zřejmých nesprávností v rozhodnutích o stanovení daně lze provést, jen pokud neuplynula lhůta pro stanovení daně. Jde-li o rozhodnutí vydané při placení daně, skončí tato lhůta uplynutím lhůty pro placení daně. U ostatních rozhodnutí se lhůta posuzuje podle daňové povinnosti, se kterou opravované rozhodnutí souvisí.(ustanovení § 104 zákona odst. 1,2,).


Opravný prostředek se podává písemnou formou příslušnému odboru Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím zaměstnance Úřadu městské části Praha-Řeporyje, který rozhodnutí vydal.