Praha - Řeporyje
Hlavní menu
Úřední deska
Informace o úřadu
Organizační řád
Řeporyje
Časopis Řeporyjské Echo
Místní knihovna Řeporyje
Vítání občánků
Životní jubilea
Zastupitelstvo
Krizové řízení
Digitální mapy
Fondy Evropské unie
Dotační programy MČ
Veřejné zakázky
Kontakty
Úřední hodiny
 
­

Firmy a služby v Praze

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž se jedná a rozhoduje
 

Městská část se řídí předpisy, které obsahují základní ustanovení, vymezení samostatné i přenesené působnosti, činnosti zastupitelstva a rady městské části, starosty, tajemníka, výborů a komisí, zaměstnanců Úřadu městské části Praha-Řeporyje. V některých případech se jedná o zvláštní zákony, kterými je upraveno nebo omezeno poskytování informací.


Nejdůležitějšími předpisy, jimiž se MČ Praha - Řeporyje při své činnosti řídí, zejména podle nichž jedná a rozhoduje, jsou (vždy v platném znění):­

­

­
a) ústava České republiky č. 1/1993 Sb., zejména hlava VII, čl. 99 – 105
b) zákony Čes­ké republiky v platném znění:

 • ­zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • ­zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev ­v obcích
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
c) v­yhlášky hlavního města Prahy­
d) obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
e) právní předpisy, podle kterých jednají a rozhodují zaměstnanci Úřadu Městské části Praha-Řeporyje


­

Předpisy jsou k nahlédnutí u tajemníka Úřadu městské části Praha-Řeporyje po předchozí telefonické dohodě a stanovení termínu návštěvy. Zároveň je třeba předem sdělit číslo právního předpisu, aby mohl být předložen jeho aktuální stav (poslední znění).