Praha - Řeporyje
Hlavní menu
Úřední deska
Informace o úřadu
Organizační řád
Řeporyje
Časopis Řeporyjské Echo
Místní knihovna Řeporyje
Vítání občánků
Životní jubilea
Zastupitelstvo
Krizové řízení
Digitální mapy
Fondy Evropské unie
Dotační programy MČ
Veřejné zakázky
Kontakty
Úřední hodiny
 
­

Firmy a služby v Praze

 

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
 

Vydání rybářského lístku
Ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou
Evidence obyvatel, trvalý pobyt
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství ­
Místní poplatek ze psů ­­
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Místní poplatek z ubytovací kapacity
Místní poplatek ze vstupného
Povolení provozu výherního hracího přístroje ­
Kácení dřevin rostoucích mimo les ­
Ochrana ovzduší ­
Nakládání s odpady ­
Stavební agenda, stavební archiv, doprava­
Czech Point – výpisy z informačního systému veřejné správy

 

Detailní popis řešení životních situací
 
­­

Vydání rybářského lístku­­­­

dle zákona 99/2004Sb.­­­­­­

­­­­­­­

­­­­­­

Rybářský lístek vydává správní orgán – Úřad MČ Praha – Řep­oryje os­obá­m trvale h­lášeným na území Městské části Praha-Řeporyje. Je ­nutné předložit členský průkaz ­ČRS, vrá­tit­ dříve vydaný rybářský lístek a na místě uhradit správ­ní popl­atek.­

­­­

Vydání rybářského lístku je zpoplatněno dle z.č. 634­/2004 Sb., o správníc­h ­poplatcích, v ­platném znění, položka 14 a):­

­­­­

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti:­­­­­­

­
 • 1 rok­­­
1­00,­-­ Kč­
 • 1 rok ­pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářstv­í n­ebo ­osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání ­nebo funkce­­
5­0­,- Kč­
 • 3 roky­
200,- Kč
 • 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství ­neb­o os­oby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolá­ní nebo ­funkce­­­
100,­- Kč­
 • 10 let­
500,- Kč
 • 10 let pro osoby studující rybářství nebo os­oby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
250­,- Kč


Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.


Vyřizuje: referát spisovna, zástup referát správa majetku
Ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou

Dle zákona č. 21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Pravost podpisu lze ověřit po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o občana ČR, průkazu o povolení k pobytu nebo cestovního dokladu a nebo průkazu totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Sazba poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění, činí 30,- Kč za jeden podpis.


Dále lze ověřit shodu opisu nebo kopie s listinou po předložení prvopisu již ověřené vidimované listiny, opisem nebo kopií pořízenou ze spisu, stejnopisem nebo listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentu. Nelze ověřovat občanský průkaz, cestovní pas, geometrický plán, výherní losy, spořitelní knížky apod. Sazba poplatku dle zákona o správních poplatcích činí 30,-Kč za jednu stranu.


O těchto úkonech se činí zápisy do ověřovací knihy.

Úřední hodiny pro ověřování jsou uvedeny na našich internetových stránkách.


Vyřizuje: referát ohlašovna/podatelna, referát mzdová účtárna, referát hospodářská činnost
Evidence obyvatel, trvalý pobyt

Dle zákona 133/2000 Sb., 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu v MČ Praha – Řeporyje, musí v ohlašovně ÚMČ vyplnit Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který si v budově úřadu vyzvedne. Pro přihlášení k trvalému pobytu je nutný souhlas majitele objektu nebo kolaudační rozhodnutí, pokud je občan, hlásící se k trvalému pobytu majitelem objektu, nebo kupní smlouva. Správní poplatek dle zákona o správních poplatcích činí 50,- Kč za jedno přihlášení, kromě dětí mladších 15 let. Občan obdrží Potvrzení o změně trvalého pobytu. Tento doklad předloží na ÚMČ Praha 13 – Sluneční náměstí 13, Praha 5, kde mu bude vystaven nový občanský průkaz.


Nová možnost vyhledání ztraceného kontaktu

Dne 1. 7. 2010 nabyla účinnost novela zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 8 b je umožněno občanům požádat o zprostředkování kontaktu s jiným občanem, jehož adresu neznají. Žádost o zprostředkování kontaktu je možné podat i na obecním úřadě s rozšířenou působností.


Žádost může podat občan starší 15 let, hradí se správní poplatek. Ministerstvo vnitra na základě doručené žádosti osloví kontaktovanou osobu po jednoznačné identifikaci v informačním systému evidence obyvatel a sdělí jí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.„Kontaktovaná osoba“ nemá povinnost se s žadatelem zkontaktovat. V případě, že se kontakt neuskuteční, nevzniká nárok na vrácení správního poplatku.


Vyřizuje: referát ohlašovna/podatelna
Místní poplatky 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Dle zákona ČNR 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sbírky hlavního města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.


Tento poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství (zábor veřejného prostranství )přístupného každému bez omezení. Zábor musí být předem ohlášen písemně. Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství.


Sazby za zábor veřejného prostranství:

a) za umístění

 • stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn, včetně zařízení stanoviště skládky materiálů, atd. : 10,- Kč/m2/ den
 • zařízení u havárie inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení, včetně zařízení staveniště a pro skládky materiálů atd.: 3,- Kč/m2/den

b) za umístění reklamních zařízení : 100,- Kč/m2/den

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje: 100,- Kč/m2/den

d) za umístění zařízení k poskytování služeb : 5,- Kč/m2/den

e) pro potřeby tvorby filmových a televizních děl : 10,-Kč/m2/den

f) za umístění skládek : 10,-Kč/m2/den

g) pro kulturní akce : 4,- Kč/m2/den

h) pro sportovní akce : 2,- Kč/m2/den

i) za provádění výkopových prací: 10,- Kč/m2/den

j) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb : 10,- Kč/m2/den

k) pro reklamní akce : 10,- Kč/m2/den


(formulář „Přiznání k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství“ je k dispozici na webových stránkách úřadu v části Formuláře nebo přímo v budově ÚMČ Praha-Řeporyje, Nad Náměstím 84, Praha 5, I. patro)


Vyřizuje: referát mzdová účtárna, zástup referát správa majetku
Místní poplatek ze psů

Dle zákona ČNR 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dle obecně závazné vyhlášky MHMP č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.


Každý, kdo se stane majitelem psa, je povinen oznámit tuto skutečnost do 15 dnů na Úřad MČ Praha – Řeporyje. Po vyplnění Přihlášky k místnímu poplatku ze psů bude majiteli vydána psí známka. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek musí být zaplacen v každém kalendářním roce do 31. března. Poplatek vyšší než 600,- Kč se platí ve dvou stejných splátkách k 31. březnu a 31. srpnu běžného roku.


Sazba poplatku:

a) 1.500,- Kč za jednoho psa, 2.250,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

b) Sazby poplatku za psy chované v rodinném domě:

 • 300,- Kč za jednoho psa
 • 600,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

c) Je–li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku:

 • 200,- Kč ročně za jednoho psa
 • 300,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

d) Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně:

 • 600,- Kč za jednoho psa
 • 900,- Kč za druhého a každého dalšího psa

e) Rozšiřuje se zákonné osvobození:

 • Osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis např. honitba
 • Držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod
 • Osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • Osoba provozující útulek zřízený obcí


Každý chovatel psa chovaného na území hl.m. Prahy je povinen nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem nebo tetováním. Chovatel je povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hlavního města Prahy a zároveň tuto skutečnost oznámit správci poplatku (doložit kopii dokladu o čipování či tetování k ÚMČ Praha-Řeporyje).


Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350,- Kč se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.


Nastala–li skutečnost, která má za následek zánik poplatkové povinnosti, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne kdy nastala Úřadu MČ Praha-Řeporyje a Magistrátu hlavního města Prahy a prokázat ji řádným dokladem.


(formulář „Přiznání k místnímu poplatku ze psů“ je k dispozici na webových stránkách úřadu v části Formuláře nebo přímo v budově ÚMČ Praha-Řeporyje, Nad Náměstím 84, Praha 5, I. patro)


Vyřizuje: referát mzdová účtárna, zástup referát správa majetku
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Dle zákona ČNR 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 27/2003 Sbírky hlavního města Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ve znění pozdějších předpisů.


Plátcem je osoba, která na území MČ Praha - Řeporyje poskytuje přechodné ubytování za úhradu. Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a den. Plátce je povinen tuto skutečnost oznámit na ÚMČ Praha – Řeporyje a podat přiznání k poplatku. Poplatku nepodléhají osoby mladší 18 let a starší 70 let, osoby nevidomé, bezmocné, s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod.­


(formulář „Přiznání k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt“ je k dispozici na webových stránkách úřadu v části Formuláře nebo přímo v budově ÚMČ Praha-Řeporyje, Nad Náměstím 84, Praha 5, I. patro)


Vyřizuje:

referát mzdová účtárna, zástup referát správa majetku
Místní poplatek z ubytovací kapacity

Dle zákona ČNR 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 Sbírky hlavního města Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů.


Plátcem je osoba která poskytuje ve svém domě či zařízení přechodné ubytování za úplatu. Sazba poplatku činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den. Plátce je povinen oznámit tuto skutečnost na ÚMČ Praha – Řeporyje a podat přiznání k poplatku.


(formulář „Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity“ je k dispozici na webových stránkách úřadu v části Formuláře nebo přímo v budově ÚMČ Praha-Řeporyje, Nad Náměstím 84, Praha 5, I. patro)


Vyřizuje: referát mzdová účtárna, zástup referát správa majetku
Místní poplatek ze vstupného

Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dle obecně závazné vyhlášky č. 10/2011 Sb., o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších předpisů.


Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce a akce obdobného charakteru. Z akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek nevybírá.


Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.


Sazba poplatku činí:

 • 5% u kulturních akcí, pokud se konají v prostorách s kapacitou nad 3000 osob.
 • 20% u kulturních akcí spojených s restauračním provozem, reklamních a prodejních akcí apod.


Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce ohlásit správci poplatku veškeré potřebné údaje ke stanovení místního poplatku.


(formulář „Ohlášení pořádané kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce“ je k dispozici na webových stránkách úřadu v části Formuláře nebo přímo v budově ÚMČ Praha-Řeporyje, Nad Náměstím 84, Praha 5, I. patro)


Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. Poplatník zároveň předloží vyúčtování místního poplatku ze vstupného.


(formulář „Vyúčtování místního poplatku ze vstupného“ je k dispozici na webových stránkách úřadu v části Formuláře nebo přímo v budově ÚMČ Praha-Řeporyje, Nad Náměstím 84, Praha 5, I. patro)


Vyřizuje: referát mzdová účtárna, zástup referát správa majetku
Povolení provozu výherního hracího přístroje


V souladu s Obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/2013 Sb. hl.m., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace, ve znění pozdějších předpisů, není na území Městské části Praha-Řeporyje možné loterie a jiné podobné hry provozovat.
Kácení dřevin rostoucích mimo les

­

Kácení dřevin rostoucích mimo les


Vyřizuje: referát správa majetku
Ochrana ovzduší

­

Agendu ochrany ovzduší od 1.9.2012 spravuje Úřad MČ Praha 13, odbor životního prostředí.­

Nakládání s odpady

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.


Správní orgán kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním a tříděným odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem. Kontroluje, zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem a vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť.


Vyřizuje: referát správa majetku­

Stavební agenda, stavební archiv, doprava


Vyřizuje: referát investiční
Czech Point – výpisy z informačního systému veřejné správy


V 1. patře budovy Úřadu Městské části Praha-Řeporyje je zřízeno kontaktní místo veřejné správy - pracoviště CZECH POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál).

Na tomto pracovišti mohou občané, aniž by museli navštívit několik různých úřadů státní správy, získat ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě.


Pracoviště Czech Point nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výpisu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výpis se stává veřejnou listinou.

Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat ověřený výpis, a předložit platný průkaz totožnosti!


Výpisy:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů právnických osob
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Ostatní podání:

 • Podání do registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
 • Podání do registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH


Poplatky za výpisy a ostatní podání (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění):


Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy zaplatí občan:
100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku v hotovosti u zaměstnance pracoviště Czech POINT.

Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů zaplatí občan v hotovosti
100,- Kč rovněž přímo na pracovišti Czech POINT.


Konverze dokumentů
Formulář autorizované konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu
Formulář autorizované konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
Ověření provedení autorizované konverze

Poplatek za autorizovanou konverzi dokumentu:

30,- Kč/ list


Agendy ISDS

Formulář žádosti, aby datová schránka plnila funkci OVM (orgánu veřejné moci)
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů státním orgánům nebo vedoucím OVM
Formulář žádosti o zřízení datové schránky
Formulář oznámení o zneplatnění přístup. údajů pověřené osoby (zruš.os.)
Formulář žádosti o znepřístupnění dat. schr., která byla zřízena na žádost
Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Formulář oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
Formulář žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
Formulář povolení právnické osoby/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
Formulář zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO     

Poplatky - Agendy ISDS (datové schránky) - zdarma s výjimkou opakovaného oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových – v tomto případě činí poplatek 200,- KčZákladní registry

Výpis z údajů registru obyvatel
Výpis údajů z registru osob
Veřejný výpis údajů z registru osob
Výpis o využití údajů z registru obyvatel
Výpis o využití údajů z registru osob
Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
Žádost o změnu údajů v registru osob
Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Poplatky – Základní registry - zdarma


A další: www.czechpoint.cz - O projektu - Co poskytuje Czech POINT. Zde najdete aktuální stav vydávání výpisů na pracovištích Czech Point.Nejčastěji vydávané:


Výpis z katastru nemovitostí

Na pracovišti Czech Point se poskytují výpisy z katastru týkající se nemovitostí v celé České republice, bez ohledu na sídlo úřadu, kde žadatel o výpis žádá. Výpis z katastru nemovitostí bude poskytnut každému na vyžádání.


(Pro podrobnější nahlížení do katastru nebo získání snímků katastrálních map je nutné se obrátit na katastrální úřad, který rovněž vydává ověřené výpisy z KN).


Na Czech POINTu musí žadatel sdělit následující údaje:

 • název katastrálního území
 • číslo listu vlastnictví
 • číslo popisné
 • číslo parcely


Výpis z obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku

se vydá na základě identifikačního čísla a po předložení platného průkazu totožnosti.


Výpis z Rejstříku trestů

Žádost o výpis z rejstříku trestů podává občan písemně na tiskopisu k tomu určeném (tiskopis obdrží na pracovišti Czech POINT). Na žádosti o výpis z rejstříku trestů se ověří totožnost žadatele dle platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), obsahujícího fotografii žadatele a dále jméno, příjmení, rodné příjmení, pohlaví žadatele, datum a místo narození, rodné číslo a státní občanství.


Pokud předložený průkaz totožnosti neobsahuje některé z požadovaných údajů uvedených v předtištěné žádosti o výpis z rejstříku trestů, musí žadatel předložit originál nebo úředně ověřenou kopii rodného listu.


Žádost může podat občan starší patnácti let nebo pověřený zástupce občana (předloží ověřenou plnou moc, ověřenou kopii rodného listu a svůj doklad totožnosti)


Vydávání výpisu z bodového systému

Vydávání ověřeného výpisu ze systému bodového hodnocení osoby probíhá online. O výpis z bodového hodnocení osoby může žádat pouze ten, koho se výpis týká, případně jeho zmocněnec, který předloží ověřenou plnou moc. Systém je podobný jako u výpisu z rejstříku trestů.


Žadatel na pracovišti Czech Point předloží platný doklad totožnosti a po ověření dokladu v evidenci neplatných občanských průkazů je zpracován výpis.


Vyřizuje: referát spisovna


Úřední hodiny úřadu